คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (14 กันยายน 2563) ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่