คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์ วจก.ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานระดับตำบลภายใต้แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 1

10-12 กันยายน 2563 อาจารย์อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ อาจารย์มนัส สุทธิการ ทีมวิทยากรคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  ทีมวิทยากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และทีมวิทยากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานระดับตำบลภายใต้แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วม 282 คน โดยผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง และบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล จากสามจังหวัดชายแดนภายใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่