คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดี "ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "

แกลเลอรี่