คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการร่วมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วมผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกันคิดร่วมกันทำแผนบริการวิชาการ โดยร่วมคิดประเด็นและกรอบโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ครอบคลุมถึงตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ชาติ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่