คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการองค์กร และการจัดการด้านการตลาด”

21 กรกฎาคม 63 รศ.อัปสร อีซอ และผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ให้เป็นวิทยากรการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการองค์กร และการจัดการด้านการตลาด” ณ ห้องประชุม 3  สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร รวม จำนวน 40 คน

แกลเลอรี่