คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล จำนวน 800 ขวดให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รับมอบแอลกอฮอล์เจล 70 % มอบโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษา ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่