คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 /2563

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 /2563 ประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำงบประมาณ ปี 2564 และติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมระดับหลักสูตรด้านการพัฒนานักศึกษา 4 ชั้นปี ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่