คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยและทเี่ยนพรรษา พร้อมดเครื่องอุปโภค

แกลเลอรี่