คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค “ตู้แบ่งสรร ปันสุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ 18 พ.ค. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค “ตู้แบ่งสรร ปันสุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 1)

แกลเลอรี่