คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.ภูตรา อาแล ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

แกลเลอรี่