คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ รศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

แกลเลอรี่