คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. กับการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ TOEIC ออนไลน์ ประจำปี 2563

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2563) อาจารย์ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการอบรมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ TOEIC ออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์แตงอ่อน ศรีรักษ์ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ( สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ) และอาจารย์เทพพร ขานไชย ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ( สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

แกลเลอรี่