คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ไม่ขัดแย้งกับกฏหมายการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคตาม TOR ที่กำหนด การตรวจรับพัสดุตาม TOR ที่แนบท้ายสัญญาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาฯ"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด