คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด