คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาการบัญชีร่วมพัฒนาผู้ประกอบการขนมรังผึ้งโบราณเพื่อได้มาตรฐาน อย.และ GMP และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Freeze dried ร่วมกับอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พร้อมด้วยนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา

12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว พร้อมด้วยอาจารย์พยอม ตอบประโคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการขนมรังผึ้งโบราณเพื่อได้มาตรฐาน อย.และ GMP และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Freeze dried หรือผลิตภัณฑ์พร้อมใช้และยืดอายุ โดยร่วมกับอาจารย์ ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พร้อมด้วยนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ หมู่ 4 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่