คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทดสอบโลโก้

พ.ศ.2543 กรมการฝึกหัดครูได้ประกาศใช้หลักสูตร สถาบันราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ.2543 และในปีเดียวกัน กรมการฝึกหัดครู ร่วมกับสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ดำเนินการขอเปลี่ยน ชื่อหลักสูตร “สาขาศิลปศาสตร์”ที่ใช้เปิดสอนอยู่ ให้เป็น “สาขาบริหารธุรกิจ” และ ก.พ.ได้รับรองตามเลขที่รับรอง นร. 0708.8/792 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ยังผลให้บัณฑิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป และสำเร็จการศึกษาในปี 2545 ได้รับวุฒิ“บริหารธุรกิจบัณฑิต” ซึ่งได้สร้างความปราบปลื้มแก่บัณฑิตราชภัฏโดยถ้วนหน้ากัน

แกลเลอรี่