คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลงานทางวิชาการเพื่อให้หนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พบปะและให้กำลังใจคณาจารย์ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ พัฒนาทักษะการทำผลงานทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฏฐดา ศรีมุข ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องพักผู้บริหาร ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่