คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและบริหารจัดการกิจกรรมของฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย

(วันนี้ 12 กุมพาพันธ์ 2563) อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ และนักวิชาการศึกษา ประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและบริหารจัดการกิจกรรมของฝ่ายบริการวิชาการและงานวิจัย ณ ห้องตลาดหุ้น ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่