คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ เปิดแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้พื้นที่ Easy English for Bakery & Beverage ภาษาอังกฤษง่ายๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องดื่ม สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านการมีส่วนร่วม สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำว

วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.อรวรรณ วรานันตกุล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก อาจารย์ประสาขานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ผ่านการผลิตเบเกอรี่และเครื่องดื่ม สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านการมีส่วนร่วม นักเรียนผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความร้ทางด้านภาษาอังกฤษ ความสนุกและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของตนเอง โดยมีน้องๆเรียนจากโรงเรียนรังสีอนุสรณ์จำนวน 38 คน เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่