คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวิดีโอ conference ร่วมกับบริษัทบิ๊กซี เตรียมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จากการบริการวิชาการ เพื่อวางจำหน่าย Big C ทั่วประเทศ

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมวิดีโอ conference ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  ผลผลิตจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งได้นำผลผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOPมานำเสนอสินค้าเพื่อวางจำหน่ายในร้าน Big C ทั่วประเทศ ในการนี้ที่ประชุมได้เชิญคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอความเป็นสินค้าอัตลักษณ์ในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  เพื่อขยายช่องทางการตลาด และกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP สู่ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการพึ่งตนได้อย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่