คลิกที่นี้ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง วจก.มรย รวมพลังรักษ์โลก ครั้งที่ 2 (ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ)

23 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) LINK : สมัครวิ่ง

1) หลักสูตรปริญญาโท
1-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

2) หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตได้แก่ 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                                                                  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด    
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี    
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว      
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ              
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม