คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการเตรียมความพร้อมจัดค่ายพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้างานจัดการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรหลัก ค่ายพัฒนานวัตกรรมบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษจิกายน 2562 ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่