คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดกิจกรรมการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมีอาจารย์มะแอ เย็ง เป็นผู้สอนในรายวิชา 3162412 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดทำกิจกรรมการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องนานัส ชั้น 3 และห้องซานถัวร์ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

แกลเลอรี่