คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.มรย.ร่วมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้

วจก.มรย.ร่วมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเสริมความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ร่วมสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบทางด้านการศึกษา พัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านธุรกิจและการศึกษา และการรณรงค์สื่อสารเพื่อสื่อสารทัศนคติทางบวกในการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้ และขอขอบคุณผู้บริหารสถานบันพัฒนาครูที่จัดสรรงบประมาณในโครงการดีๆเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนในครั้งนี้

แกลเลอรี่