คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก เตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายที่ดีจาก ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นหนทางในการสร้างประสบการณ์จากนักศึกษาและมีโอกาสได้ทำงานต่างประเทศ

วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี บรรยายในหัวข้อ “สหกิจศึกษาต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด”และคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการ Job BKK สำนักงานภาคใต้ บรรยายในหัวข้อ “ปฏิบัติงานสหกิจอย่างไร ให้โดนใจผู้จัดการ ”พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่