คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ(เพิ่มเติม)

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โดยจะดำเนินการสอบในวันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖2 
เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 603 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร ๒๓) รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด