คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมการพัฒนาแผนงานวิจัยปี 2564 ภายใต้ชุดโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้วยอุตสาหกรรมบริการและการดูแลสุขภาพเชิงสร้างสรรค์”

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมการพัฒนาแผนงานวิจัยปี 2564 การยกระดับคุณภาพชีวิต (A) และแผนงานวิจัย (B) การพัฒนาเศษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (B1) ภายใต้ชุดโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนท้องถิ่นด้วยอุตสาหกรรมบริการและการดูแลสุขภาพเชิงสร้างสรรค์”โดยมีคณาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่