คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์)"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด