คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562"

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด