คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดสัมมนาทางวิชาการท่องเที่ยว “สืบสานวัฒนธรรมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’’

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดสัมมนาทางวิชาการท่องเที่ยว “สืบสานวัฒนธรรมสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’’ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ ห้องนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่