คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

“บทบาทสู่การเป็นคู่คิดให้ซีอีโอ” สาขาการบัญชีสัมมนาทางวิชาการคุณลักษณะของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการในยุคดิจิทัลเพื่อให้นักบัญชีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในยุคดิจิทัล

วันนี้ (25 กันยายน 2562) สาขาการบัญชีจัดสัมมนาทางวิชาการหัวข้อคุณลักษณะของนักบัญชีที่สถานประกอบการต้องการในยุคดิจิทัลโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจนักบัญชียุคดิจิทัลและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชัยเดช เรืองตัณทวัฒน์ และคุณสุคนทิพย์ สงสุรินทน์ สำนักงานพิชัยยุทธการบัญชี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องหลิวเหลียน ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่