คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 4 ฉบับ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด