คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมหารือประเด็นพี้นที่การพัฒนาแผนและโครงการวิจัยศูนย์ภาคใต้ เรื่องการบูรณาการงานวิจัยศูนย์ภาคใต้

วันนี้ (11 กันยายน 2562) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมหารือประเด็นพี้นที่การพัฒนาแผนและโครงการวิจัยศูนย์ภาคใต้ เรื่องการบูรณาการงานวิจัยศูนย์ภาคใต้ กลุ่มชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยมีคณาจารย์นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่