คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี 62

แผนการดำเนินงานประจำปี 61

แผนการดำเนินงานประจำปี 60