คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นักนิเทศศาสตร์ต้นแบบ สำหรับครูและนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นักนิเทศศาสตร์ต้นแบบ สำหรับครูและนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์สาธิตา แก้วเหล็ก พร้อมด้วยนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลิวเหลียน  เพื่อให้นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าใจความสำคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเป็นนักสื่อสารชุมชน/นักประชาสัมพันธ์ ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่