คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรการบัญชี ดำเนินการชี้แจงการเทียบโอนรายวิชา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 62

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี ประชุมชี้แจง เรื่อง “การเทียบโอนรายวิชา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 62 ”  ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่