คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการชี้แจงการเทียบโอนรายวิชา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 62

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2562) อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประชุมชี้แจง เรื่อง “การเทียบโอนรายวิชา กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 62 ”  ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่