คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM ) งานธุรการ การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM ) งานธุรการ การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 / 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร และดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนายอัสฮาร์ เละแม็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องตลาดหุ้นจำลอง ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่