คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM ) งานธุรการ ให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM ) งานธุรการ ให้กับเจ้าหน้าที่หลักสูตร และดำเนินการจัดกิจกรรมโดย คอรีเย๊าะ เจะแม็ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องตลาดหุ้นจำลอง ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่