คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

วันนี้ 9 กรกฎาคม 62  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุม เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ได้มาพบปะให้กำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 120 คน ในการนี้คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณะไปในทิศทางเดียวกันให้ดีมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่