คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลงพื้นที่จัดเวทีกับชุมชนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการจัดประชุมสรุปการพัฒนา” ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี พร้อมด้วยทีมดำเนินงาน ลงพื้นที่จัดเวทีกับชุมชนเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการจัดประชุมสรุปการพัฒนา” ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  กิจกรรมที่ 9 ณ ตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จังหวัดยะลา 

แกลเลอรี่