คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริมแนวทางการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร

วันนี้ 3 กรกฎาคม 62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร โดยมีการแบ่งเป็นหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ จะดำเนินกิจกรรมเองตามศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนของหลักสูตร และเพื่อแนะแนวนักศึกษาให้ทราบถึงแนวทางการปรับตัวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ ห้องต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่