คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ จัดเวทีเสวนารุ่นพี่สู่น้อง ปี 62

วันนี้ 2 กรกฎาคม 62  อาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริการและงานพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปรับพื้นฐาน และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในกิจกรรมจัดเวทีเสวนารุ่นพี่สู่น้อง ปี 62 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอับดุลรอนี ยีกับจี ศิษย์เก่าสาขาการจัดการ นางสาวจุติพร  น่วมทอง ศิษย์เก่าสาขานิเทศศาสตร์ นายกาญระวีวิท หะระตี ศิษย์เก่าสาขานิเทศศาสตร์ และนายอิรฟาน อุเซ็ง แขกรับเชิญเป็นพิธีกรเสวนา ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 400 คน ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่