คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย

วันนี้ 1 ก.ค.2562 ณ ห้องแคแสด2 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณาจารย์คณะวิทยาการ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการเรื่อง " หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แกลเลอรี่