คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริมทักษะทุกด้านให้นักศึกษาใหม่ ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

                วันนี้ 1 กรกฎาคม 62 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และปรับพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนานักศึกษา  โดยได้รับเกียจติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดพิธี และได้กล่าวโอวาทให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 450 คน ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

                กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวจากเป็นนักเรียนเป็นนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษาในมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่