คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการยกระดับการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมปฏิบัติการ Mobile Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบกัมมันต เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ 29 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ Mobile Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบกัมมันต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ หรือ Mobile Learning โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ ห้องมังกีส ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดากร

แกลเลอรี่