คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกระบวนการฝึกอาชีพและการศึกษา

วันนี้ (20 ก.พ.62) อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง ผอ.สำนักงานคณบดี อาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกระบวนการฝึกอาชีพและการศึกษา ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่