คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์และใบสมัครประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด