คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ "กิจกรรมแฟชั่นโชว์ เดืนแบบชุดวิชาห์

วันนี้  14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  เป็นประธาน
เปิดพิธี โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ "กิจกรรมแฟชั่นโชว์ เดืนแบบชุดวิชาห์ ณ ลานน้ำพุ คณะวิทยากาจัดการ เพื่อเป็นการบูรณาการกับผู้ประกอบการและยกระดับเศรษฐกิจผู้ประกอบการในสามจังหวัดชายภาคใต้ 
เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสา สู้งาน การปฏิบัติเลิศ ตามนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ
และนักศึกษาสามารถนำไปเป็นต้นแบบในอนาคตได้ นำทีมโดย อาจารย์วัชระ  ขาวสังข์ ซึ่งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้ารวมประมาณ 200 คน

 

แกลเลอรี่