คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และจัดส่งนิสิต/นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด